Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:

DAMA LU s.r.o., IČO 17617898 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: J. Švermy 35, 431 44 Droužkovice
email: info@radostsazava.cz
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zpracovávané osobní údaje

Jméno a příjmení
Emailová adresa a telefon
IP adresa
Síťový identifikátor

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb mezi Vámi a správcem. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vašeho kontaktního formuláře zasílání obchodních sdělení a marketingových nabídek.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou subjekty, které zajišťující služby provozování webových stránek, marketingu a hostingu.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodních organizací.

VI. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování
požadování informací, jaké osobní údaje jsou zpracovávány vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů vznést námitku proti zpracování přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu viz čl. 20 nařízení GDPR) souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založení na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivir a firewall. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené doložitelně proškolené osoby. Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedeném ve čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se shromažďováním, uchováním a zpracováním vašich osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Prohlašujete, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Prohlašujete, že jako subjekt jste si vědom(a) svých práv dle kapitoly VI. Nařízení GDPR. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.

Online rezervace

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Vybraná hodnota: 0

Nevíte, kudy k nám?

Kontakt

ADRESA
RS Radost
285 23 Vlastějovice

PROVOZOVATEL: DAMA LU s.r.o.

TELEFON
+420 777 251 002
+420 770 651 065

E-MAIL
frmada@seznam.cz

IČO 17617898

© 2024 | radostsazava.cz | created by radostsazava.cz